Στο δικηγορικό γραφείο Γεώργιος Μ. Παπαδόπουλος αναλαμβάνουμε - κατόπιν συνεννόησης- νομικές υποθέσεις κάθε είδους.

 Αστικό Δίκαιο

Αστικό Δίκαιο ονομάζεται ο κλάδος του Δικαίου, ο οποίος ρυθμίζει τις διαφορές μεταξύ ιδιωτών ("πολιτών"). Αποτελεί τμήμα του Ιδιωτικού Δικαίου. Είναι ο κλάδος του Δικαίου που αναπτύχθηκε πρώτος και σε αυτόν βασίστηκαν οι υπόλοιποι κλάδοι του ιδιωτικού δικαίου. Στην Ελλάδα ρυθμίζεται στον Αστικό Κώδικα και διακρίνεται σε πέντε μέρη:

 Ποινικό Δίκαιο

Με την ευρεία έννοια του όρου το Ποινικό Δίκαιο αποτελεί το σύνολο των κανόνων Δικαίου που ρυθμίζουν τον τρόπο άσκησης της Ποινικής εξουσίας, (δηλαδή της επιβολής των προβλεπομένων ποινών επί αδικοπραξιών), μιας Πολιτείας, από θεσμοθετημένα όργανα όπως προβλέπει το Σύνταγμα της κάθε χώρας.

 Εργατικό Δίκαιο

Εργατικό Δίκαιο ονομάζεται το σύνολο των κανόνων δικαίου που ρυθμίζουν τη κοινωνική σχέση εξαρτημένης εργασίας, επ΄ αμοιβή και την νομική θέση εκείνων που κατ΄ επάγγελμα αποζούν από αυτήν.

 Γερμανικό Δίκαιο

Αναλαμβάνουμε διεκπεραίωση γερμανικών υποθέσεων, εργατικών, συνταξιοδοτικών και άλλων υποθέσεων. Μεταφράζουμε γερμανικά και αγγλικά έγγραφα.

 Δίκαιο ΑΜΕΑ

Αστικό Δίκαιο για τα ΑΜΕΑ. Παρέχουμε δωρεάν υποστήριξη σε Άτομα με Αναπηρίες και των Οικογενειών τους. Το Αστικό Δίκαιο, όπως ρυθμίζεται από τον Αστικό Κώδικα ...

 Οικογενειακό Δίκαιο

Το Οικογενειακό Δίκαιο είναι ο κλάδος του Αστικού Δικαίου που αφορά στο σύνολο των νομικών κανόνων που διέπουν τις οικογενειακές σχέσεις τις σχέσεις δηλαδή που διαμορφώνονται και αναπτύσσονται στο πλαίσιο της οικογένειας. Πρόκειται δηλαδή για τις σχέσεις μεταξύ ...